Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 7/2019

[[salutation]],

Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi.
S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.

Facebook
www.vsonline.sk
VEREJNÁ SPRÁVA
www.osenioroch.sk
O SENIOROCH

Povinnosť podania daňového priznania rozpočtovou organizáciou

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) prostredníctvom ustanovenia § 41 vymedzuje povinnosť podania daňového priznania každej právnickej osoby, ktorou je daňovník, ktorý má na území SR svoje sídlo alebo miesto svojho

Oprávnené náklady na poskytnutie príspevku na rekreáciu

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených nákladov. Oprávnenými nákladmi sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním v rozsahu minimálne na 2 prenocovania na území SR

  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie minimálne na

 

Výška životného minima od 1. júla 2019

K 1. júlu 2019 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

  • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu v roku 2019

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu rieši § 30f zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež lekársky posudok je upravený v § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Na účely Zákonníka práce možno tieto lekárske posudky považovať za relevantný podklad.

www.skolaefektivne.sk
ŠKOLA EFEKTÍVNE
http://www.neziskoveorganizacie.sk/
NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
Učitelia sa nemusia obávať zneužitia odpisov z registra trestov

Podpisom novely školského zákona odobrila prezidentka SR Zuzana Čaputová aj ustanovenie, ktorým sa mení zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. S účinnosťou od 1. októbra 2019

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona

Novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti, dnes odobrila svojím podpisom prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Poslanecký návrh

Účtovanie kreditného zostatku na bankovom účte neziskovej organizácie v roku 2019

Otázka:

Chceli by sme sa opýtať, ako sa má správne zaúčtovať – Odmena za zostatok na účte, ktorý nám mesačne banka pripíše na účet.

Sme nezisková organizácia, účtujúca v podvojnom účtovníctve.

Odpoveď:

Účinnosť: 1. 1. 2016

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle ustanovenia § 65 ods. 3 Opatrenia MF SR  č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o

Vzor zmluvy o úvere

ZMLUVA O ÚVERE

uzatvorená podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi

Veriteľom:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

 


ODPORÚČAME


VZDELÁVAJTE SA

Názov semináraDátum a miesto
Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019
8.8.2019  Bratislava
Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov
21.8.2019  Bratislava
Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista
3.9.2019  Bratislava
Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2019
3.9.2019  Bratislava
Zákonník práce v roku 2019 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax
4.9.2019  Nitra
Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno-právnej legislatívy a pracovného práva
5.9.2019  Bratislava
Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried 24.9.2019  Bratislava
Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2019 TOP
25.9.2019  Bratislava
Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2019 TOP 18.12.2019  Bratislava

Odhlásiť z odberu sa môžete TU.