Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 9/2019

[[salutation]],

Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi.
S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.

Facebook
www.vsonline.sk
VEREJNÁ SPRÁVA
www.osenioroch.sk
O SENIOROCH

Opatrovateľská služba už aj v malých obciach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR spúšťa v poradí už štvrtý projekt na podporu opatrovateľských služieb. Tentokrát bude výlučne určený pre malé slovenské obce, ktoré majú maximálne 1000 obyvateľov. Doteraz projektové peniaze totiž čerpalo len minimum z nich.

16.1

16.1.14

16.1.14.1 Komentár k ZP § 144a Výkon práce

Aký nárok na dovolenku vznikol pracovníčke, ktorá ”pracovala” v roku 2018 nasledovne:

  • Zamestnankyňa bola na rodičovskej dovolenke v roku 2017, ktorá trvala do 24. 03. 2018.

NR SR: Dôchodkový automat sa zruší, penzijný vek bude uvedený v zákone

Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku budúceho roka zruší. Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanoví priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov sa bude uplatňovať na mužov a bezdetné ženy, ktorí sa

Právna úprava darovacej zmluvy

4.6 Darovacia zmluva

4.6.1 Právna úprava darovacej zmluvy

Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka. Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V prípade, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, musí byť písomne uzavretá darovacia zmluva, pri hnuteľnej veci musí byť uzavretá darovacia zmluva, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Darca je povinný už pri ponuke daru upozorniť na nedostatky, o ktorých vie. Pokiaľ má vec chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

www.skolaefektivne.sk
ŠKOLA EFEKTÍVNE
http://www.neziskoveorganizacie.sk/
NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Zmeny v právnych predpisoch v školskom roku 2019/2020

Zmeny zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Školské prázdniny

Kraj

Trvanie

Začiatok vyučovania

Jesenné prázdniny

všetky

30. október 2019 - 31. október 2019

        4. november 2019

Vianočné prázdniny

všetky

23. december 2019 -
 7. január 2020

8. január 2020

 

Metódy daňového odpisovania osobných automobilov u neziskových organizácií

Základným predpokladom uplatňovania daňových odpisov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) je zaradenie hmotného majetku do príslušnej odpisovej skupiny. Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie hmotného majetku do

Uplatnenie daňových výdavkov osobného automobilu neziskovej organizácie

Osobný automobil sa na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) považuje za hmotný odpisovaný majetok, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky výšky vstupnej ceny, samostatného technicko-ekonomického


ODPORÚČAME

Stredná škola - Vzory platových dekrétov od 1.1.2019 (právny stav pre rok 2019)

Dokument je odbornou pomôckou ako pripraviť správne dokumenty v zmysle aktuálne platnej legislatívy pre oblasť odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


VZDELÁVAJTE SA

Názov semináraDátum a miesto
10 praktických príkladov z účtovníctva: rezervy, reklama, opravné položky a ďalšie top témy
8.10.2019  Bratislava
INTRASTAT v roku 2019 od A do Z
8.10.2019  Žilina
Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami
8.10.2019  Bratislava
EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - skúsenosti s uplatňovaním v praxi
9.10.2019  Bratislava
Elektronická komunikácia a elektronický podpis
14.10.2019  Bratislava
Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi
15.10.2019  Bratislava
Vodný zákon a súvisiace predpisy TOP
21.10.2019  Bratislava
Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2019 TOP
24.10.2019  Nitra
INCOTERMS 2019 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi
7.11.2019  Bratislava
Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
25.11.2019  Bratislava

Odhlásiť z odberu sa môžete TU.