Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 1/2020

[[salutation]],

Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi.
S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.

Facebook
www.vsonline.sk
VEREJNÁ SPRÁVA
www.osenioroch.sk
O SENIOROCH

Nové pravidlá pri tvorbe daňovo uznaných opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam

Tvorbu daňovo uznaných opravných položiek upravuje § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. K pohľadávkam je možné v súlade s § 20 ods. 14 ZDP tvoriť daňovo uznané opravné položky, musí však byť splnených viacero podmienok.

Bežné transfery a kapitálové transfery z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami. Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu, sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy, t. z. aj na územnú samosprávu (obec, VÚC, RO a PO obcí a VÚC). V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa programovanie nemusí použiť v prípade obcí do 2 000 obyvateľov, ak tak rozhodne obecné zastupiteľstvo.

 

Meracie nástroje na posúdenie kognitívnych porúch u seniorov

V komplexnom hodnotení stavu seniora sa používajú v ošetrovateľskej starostlivosti štandardizované, medzinárodné validné meracie nástroje k orientačnému hodnoteniu kognitívnych funkcií. Nenahrádzajú klinické vyšetrenie, ale sú vhodnou doplnkovou metódou, ktorá slúži k orientačnému vyšetreniu kognitívnych funkcií. Jedným z najznámejších a najpoužívanejších nástrojov je MMSE, ktorý je charakterizovaný ako doplnková metóda k iným zberom údajov a uvádzaný ako najčastejšie používaný nástroj sestrou pre posúdenie kognitívnych funkcií seniora.

Vplyv stresu na duševné a telesné zdravie a adaptácia na stres

Stres škodí zdraviu a veľká stresová záťaž výrazne zdravie poškodzuje. Ak stres pretrváva, človek sa môže telesne a duševne vyčerpať. Vyčerpaní ľudia sa sťažujú na nízku výkonnosť, nedostatok energie, stratu záujmov a depresiu. Dlhodobý stres zvyšuje riziko vzniku ischemickej choroby srdca a infarktu myokardu. Až 75% onkologických ochorení sa spája s nadmerným stresom.

www.skolaefektivne.sk
ŠKOLA EFEKTÍVNE
http://www.neziskoveorganizacie.sk/
NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

Vyhláška upravuje podrobnosti o požiadavkách na obsah programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, tiež kritériá na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a podrobnosti o požiadavkách na obsah posudku atestačného portfólia.

Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vyhláška č. 1/2020 Z. z. podľa splnomocňovacieho ustanovenia upravuje kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, tiež kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem toho upravuje aj kvalifikačné predpoklady pre kategórie odborných zamestnancov a podrobnosti o postupe pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb neziskových organizácií za rok 2019

Ustanovenie § 41 ods. 1 ZDP osobitne vymedzuje daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, resp. niektoré ich právne formy, ktorí nemajú povinnosť podania daňového priznania za splnenia podmienok vymedzených ZDP. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že nezisková organizácia ako daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie, pokiaľ dosahuje iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, nie je povinný podať daňové priznanie.

Spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov a platenia dane neziskovej organizácie

Daňové priznanie k dani z príjmov je nezisková organizácia, ak jej zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplýva táto povinnosť, povinná v súlade s § 13 ods. 4 ZSD daňového poriadku podať vecne príslušnému orgánu, ktorým je v tomto prípade daňový úrad.


ODPORÚČAME


VZDELÁVAJTE SA

Názov semináraDátum a miesto
Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020
11.2.2020  Bratislava
Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?
13.2.2020  Banská Bystrica
Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľa a pracovná zdravotná služba
19.2.2020  Žilina
Exekúcie a zrážky zo mzdy z pohľadu mzdovej účtovníčky v roku 2020
24.2.2020  Bratislava
Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva
25.2.2020  Bratislava
Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov
18.3.2020  Nitra
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020 TOP
26.3.2020  Bratislava
Verejné obstarávanie od 1.1.2020
1.4.2020  Bratislava
Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi
17.9.2020  Nitra

Odhlásiť z odberu sa môžete TU.