Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 6/2022

[[salutation]],

Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi.
S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.

Facebook
www.uad.sk
Účtovníctvo, dane, mzdy
www.mup.sk
Mzdové účtovníctvo a personalistika

Zaradenie majetku do odpisových skupín v roku 2022

Keďže výška odpisov ovplyvňuje aj výšku dane z príjmov, štát záväzne určuje metódu výpočtu a uplatňovania odpisov ako daňového výdavku pre účely výpočtu daňovej povinnosti. Z tohto pohľadu ide o daňové odpisy, ktoré sú vymedzené zákonom o dani z príjmov. Pre správne určenie výšky odpisov je potrebné dlhodobý majetok správne zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 k zákonu o dani z príjmov. 

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2022

V prípade účtovania plnení od poisťovní v súvislosti so vzniknutými škodami je potrebné vychádzať z § 48 ods. 3 postupov účtovania v PÚ, podľa ktorého, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte.

Predzmluvné vzťahy, nespĺňanie požadovaných predpokladov na výkon práce

Zamestnávateľ je povinný dodržať požadované predpoklady a vybrať na obsadzovanú pozíciu len uchádzača, ktorý ich spĺňa. Zákonník práce rozlišuje predpoklady požadované právnymi predpismi a požiadavky, ktoré stanovuje zamestnávateľ vnútornými predpismi. Zákonník práce stanovuje, že zamestnávateľ je oprávnený od zamestnanca požadovať predloženie dokladov potvrdzujúcich nadobudnutú kvalifikáciu potrebnú pre výkon pracovnej pozície.

Posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste

Čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovného času je potrebné posudzovať podľa ustanovenia § 37 zákona o cestovných náhradách. Čas strávený na pracovnej ceste po pracovnom čase sa posudzuje podľa Zákonníka práce alebo sa naň vôbec neprihliada. Čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do rozvrhnutého pracovného času zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia inak ako plnením pracovných úloh, sa považuje za výkon práce. 

 

www.szcoportal.sk
SZČO portál
www.dph.sk
Online portál DPH

Platba kreditnou kartou v jednoduchom účtovníctve

V peňažnom denníku sa účtuje na základe výpisu z bežného účtu a na základe výpisu z úverového účtu. V súlade s § 6 ods. 13 postupov účtovania sa pre každý účet v banke otvorí kniha účet v banke. Vzhľadom k tomu, že uskutočnením platby kreditnou kartou dochádza k poskytnutiu úveru, je potrebné v deň platby kreditnou kartou zaúčtovať v knihe záväzkov záväzok z úveru voči banke.

Preddavok na nákup zásob

Jednotlivé účtovné prípady je potrebné zaúčtovať v peňažnom denníku v okamihu, keď dôjde k hotovostnej (finančnej) operácií (t. j. k úhrade alebo k príjmu). Čo sa týka poskytnutých preddavkov na obstaranie zásob u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva bude základ dane z príjmov ovplyvnený poskytnutým preddavkom na obstaranie zásob v tom zdaňovacom období a v takej výške, v ktorej bol zaplatený.

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2022

Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak by dodanie takého tovaru platiteľom v tuzemsku bolo oslobodené od dane. Oslobodený od dane je spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený, osobou, ktorá ho vyviezla, ak sa naň vzťahuje oslobodenie od cla. Od 1. júla 2022 sem budeme zaraďovať aj dovoz tovaru ozbrojenými silami iného členského štátu.

Odloženie daňovej exekúcie a zastavenie daňového exekučného konania.

Po vydaní daňového exekučného príkazu, t. j. po začatí daňovej exekúcie, pripúšťa § 95 Daňového poriadku ešte možnosť odloženia daňovej exekúcie. Dôvody na odloženie daňovej exekúcie možno rozdeliť na dôvody, kedy správca dane musí povinne daňovú exekúciu odložiť, a dôvody, kedy správca dane môže, ale nemusí daňovú exekúciu odložiť.


ODPORÚČAME

Pripravili sme pre Vás tlačenú publikáciu: Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny a iných cudzincov v otázkach a odpovediach

Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny a iných cudzincov v otázkach a odpovediach


VZDELÁVAJTE SA

Názov semináraDátum a miesto
Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022
21.6.2022  ONLINE
Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022
23.6.2022  ONLINE
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022
21.7.2022  ONLINE

Odhlásiť z odberu sa môžete TU.