Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 10/2022

[[salutation]],

posielame Vám aktuality zo sveta účtovníctva, daní a miezd. Bezplatné e-mailové noviny, ktoré Vám pravidelne posielame, sú výberom toho najaktuálnejšieho, čo sa v problematike účtovníctva, daní a miezd v tomto období deje.

Upozorňujeme na novelu zákona o dani z príjmov od 1. 9. 2022. Národná rada schválila zákon č. 257/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a medzi nimi aj zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Novelou zákona sa zavádza oslobodenie pri tzv. komasácii (scelení) pozemkov podľa zákona č. 330/1991 Zb., podľa ktorého je príjem z predaja oslobodený od dane, ak uplynulo 5 rokov od nadobudnutia pozemkov v rámci vyrovnania, pričom do zákonom ustanovenej päťročnej lehoty sa započítava aj doba pôvodne vlastnených pozemkov, ktoré podliehali vyrovnaniu, t. j. ktoré boli nahrádzané novým sceleným pozemkom v rámci úprav uvedených v zákone č. 330/1991 Zb.

Upozorňujeme aj na elektronické stravné lístky od 1. 1. 2023. Novelizácia Zákonníka práce na základe schváleného návrhu zákona č. 76/2021 nadobudla účinnosť od 1. 3. 2021 avšak s istými výnimkami, kde bola účinnosť upravená odlišne. Predmetnou novelou sa zavádza elektronizácia stravovacích poukážok. Zavádza sa teda obligatórnosť elektronickej formy stravovacej poukážky, ktorá bude povinná od 1. 1. 2023 s výnimkou tých prípadov, kedy sa elektronická stravovacia poukážka nebude môcť z objektívnych dôvodov použiť na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Pre našich predplatiteľov pripravujeme webinár:

Reklama z pohľadu dane z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 17. 10. 2022

Čas konania: 11:00 - 12:00 

Ak ste predplatiteľom, na tento webinár sa môžete zaregistrovať TU.

Vedenie účtovníctva z pohľadu elektronizácie v roku 2022 a v roku 2023

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 28. 10. 2022

Čas konania: 10:30 - 11:30

Ak ste predplatiteľom, na tento webinár sa môžete zaregistrovať TU.

Ak nie ste naším predplatiteľom a chcete sa registrovať - volajte na telefónne číslo 0918 850 790.

S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.

Facebook
www.uad.sk
Účtovníctvo, dane, mzdy
www.mup.sk
Mzdové účtovníctvo a personalistika

Účtovanie výstavby inžinierskych sietí v roku 2022

Inžinierske siete spadajú z pohľadu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pod tzv. inžinierske stavby. Predtým, ako účtovná jednotka začne účtovať o výstavbe inžinierskych sietí, musí zohľadniť účel, za akým sa majú zhotoviť. Účtovná jednotka v prípade výstavby inžinierskych sietí obstarávaných pre vlastné potreby, účtuje o obstarávaní dlhodobého hmotného majetku na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Pôžičky a úvery z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022

Pri poskytnutí úveru, ako aj pri poskytnutí pôžičky, dochádza ku vzniku záväzkového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Splátky úverov a pôžičiek sa neúčtujú do nákladov daňovníka (účtujú sa len na súvahové účty), a preto nie sú ani súčasťou základu dane daňovníka. Splátky bežných úrokov z úverov resp. pôžičiek sa účtujú na príslušný nákladový účet v časovej súvislosti a sú daňovým výdavkom spoločnosti za podmienky, že čerpanie úveru resp. pôžičky preukázateľne súvisí s dosahovaním, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov daňovníka.

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci od 1. januára 2023.

Od 1. januára 2023 vstúpi do účinnosti novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá zásadným spôsobom prispeje k zníženiu administratívnej záťaže zamestnávateľov v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spomedzi zmien, ktoré zavádza novela možno uviesť, že sa upravuje lehota povinnosti opakovaného oboznamovania zamestnancov, zosúlaďuje sa lehota pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, upravuje sa interval odbornej praxe na účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie.

Elektronická PN v roku 2023

Dňa 24. 3. 2022 došlo k schváleniu zákona č. 125/2022 Z. z. – novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorou sa od 1. 6. 2022 zavádza elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti. Predmetná novelizácia Zákonníka práce bude v praxi fungovať tým spôsobom, že ošetrujúci lekár vystaví potvrdenie o dočasnej PN v systéme elektronického zdravotníctva. Súčasne bude platiť, že uvedený úkon bude zároveň predstavovať súhlas zamestnanca s uplatnením nároku na náhradu príjmu.

www.szcoportal.sk
SZČO portál
www.dph.sk
Online portál DPH

Výdavky na osobnú potrebu podnikateľa v roku 2022

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov možno výdavky (náklady) na obstaranie majetku, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku využívaného aj na súkromné účely uplatniť v daňových výdavkoch buď vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu. Uplatňovanie výdavkov podľa zákona o dani z príjmov sa totiž nevzťahuje na výdavky na osobnú potrebu daňovníka, ktoré nikdy nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciou v roku 2022

Dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy sa pre účely uplatňovania dane z pridanej hodnoty považuje za dodanie tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Slovenská republika implementovala do zákona o DPH článok 14 ods. 3 smernice, ktorý umožňuje považovať za dodanie tovaru odovzdanie určitých stavebných prác. Toto ustanovenie smernice je upravené v zákone o DPH práve v § 8 ods. 1 písm. b), podľa ktorého je dodaním tovaru dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy. 

Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku v roku 2022

Osobe, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, vzniká v čase dodania nového dopravného prostriedku právo odpočítať daň zahrnutú do kúpnej ceny alebo zaplatenú pri dovoze, alebo pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu, a to do výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná táto osoba uhradiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň. 

Uplatnenie práva na odpočítanie dane v roku 2022

Právo na odpočítanie dane môže platiteľ uplatniť pri odpočítaní dane, ak je daň voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané, má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71 predmetného zákona. Ako aj pri odpočítaní dane, ak je daň ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ako aj pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock, má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu.


ODPORÚČAME

Pripravili sme pre Vás novú publikáciu na USB: Analýza finančnej situácie podniku

Výber praktických otázok a odpovedí z oblasti dane z príjmov a DPH


VZDELÁVAJTE SA

Názov semináraDátum a miesto
Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022
21.10.2022  ONLINE
Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022
21.11.2022  ONLINE
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022
24.11.2022  ONLINE

Odhlásiť z odberu sa môžete TU.