Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 4/2024

[[salutation]],

v najnovšom vydaní bezplatných e-mailových novín Účtovníctvo, dane a mzdy sme si pre Vás pripravili informácie o novele zákona o dani z príjmov od 1. marca 2024 a 1. apríla 2024. Národná rada Slovenskej republiky dňa 28. 6. 2023 schválila zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedeným zákonom sa v čl. XIV mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Uvedené zmeny v zákone o dani z príjmov nadobúdajú účinnosť 1. 3. 2024. Zákonom č. 46/2024 Z. z. došlo k doplneniu prechodného ustanovenia § 52zzza zákona o dani z príjmov, ktoré nadobúda účinnosť k 1. 4. 2024, a ktoré sa dotýka zaraďovania stavieb do príslušnej odpisovej skupiny, pričom sa dotýka stavieb, ktoré sú súčasťou stavieb tvoriacich funkčný celok, u ktorých stavebné konanie sa začalo najneskôr do 31. 3. 2025.

Cash pooling predstavuje spôsob financovania, pri ktorom dochádza k presunu finančných prostriedkov v rámci koncernu z jednotlivých účtov spoločnosti na iné účty spoločnosti, Spoločnosť po zavedení cash poolingu bude jednotlivé finančné transakcie prevádzať na účet materskej spoločnosti, pri ktorých dochádza k presunu finančných prostriedkov v rámci koncernu z jednotlivých účtov jednej spoločnosti na účty inej spoločnosti. Napríklad zostatky bežných účtov budú prevedené po zavedení cash poolingu na účet materskej spoločnosti a pohľadávka voči materskej spoločnosti sa zaúčtuje na účet 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti a záväzky voči materskej spoločnosti sa zaúčtujú na účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti. Chcete sa dozvedieť viac o cash poolingu a jeho účtovaní?

Dlhodobé bankové úvery v podnikaní – Bankové úveryfinančné záväzky účtovnej jednotky, kde veriteľom je komerčná banka, prípadne pobočka zahraničnej banky, t. j. akciová spoločnosť, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka. Na účtoch účtovej skupiny 46 – Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Dlhodobým charakterom bankového úveru sa rozumie obdobie dohodnutej doby splatnosti dlhšie ako jeden rok. Rovnako sa tu účtujú dlhodobé bankové úvery, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých úverov poskytnutých účtovnej jednotke a podľa jednotlivých bánk a jednotlivých mien v ktorých je úver poskytnutý. 

Viete ako má zamestnanec správne požiadať o príspevok na rekreáciu v roku 2024? V prípade, ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na rekreáciu prostredníctvom účtovných dokladov. Takéto doklady na preplatenie je potrebné odovzdať zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie. Súčasťou účtovných dokladov musí byť označenie zamestnanca.

P.S.: Zavedenie GPT spoločnosťou OpenAI predstavuje významnú inováciu v oblasti umelej inteligencie. Nejde o bežné modely AI, ale o prispôsobiteľné verzie pokročilého ChatGPT, ktoré si každý môže prispôsobiť svojim špecifickým potrebám - a je to jednoduché! Prispôsobením GPT konkrétnym obchodným požiadavkám môžete automatizovať pracovné postupy, zlepšiť komunikáciu so zákazníkmi a získať cenné poznatky z veľkého množstva údajov. Zaregistrujte sa na náš online seminár Jednoduché vytváranie vlastných (chat)GPT vašej spoločnosti a dozviete sa, čo sú to vlastné GPT, ako si vytvoriť vlastný GPT a aké príklady už existujú vo svete podnikania.

S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.

Sledujete nás už na instagrame?
Ak nie, určite by ste mali začať. Získate prehľad o naších najnovších podcastoch.
www.uad.sk
Účtovníctvo, dane, mzdy
www.mup.sk
Mzdové účtovníctvo a personalistika

Likvidačný zostatok - účtovanie u spoločníka s.r.o.

Podľa § 153 ods. 2 ObZ pri zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné. § 25 ods. 3 PÚ upravuje účtovanie likvidačného zostatku v účtovnej jednotke, ktorou je akciová spoločnosť. Podľa tohto ustanovenia v účtovnej jednotke, ktorá je akcionárom sa účtuje pohľadávka voči akciovej spoločnosti na vyplatenie likvidačného zostatku ku dňu schválenia návrhu na jeho rozdelenie: na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku.

Príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov

Príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov sú na daňové účely považované za aktívne príjmy. Príjmami z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov sú aj dary poskytnuté fyzickej osobe v súvislosti s výkonom jej podnikania. S účinnosťou od 1. 1. 2024 je od dane z príjmov oslobodený príjem z nepeňažného plnenia nadobudnutého daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 formou akcie ocenenej v jej nominálnej hodnote alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a pripadajúceho na daňovníka v súvislosti s jeho výkonom činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 vykonávanej pre obchodnú spoločnosť, ktorej akcie alebo obchodný podiel takto získal.

Zmena v určovaní sumy predčasného dôchodku od 15.5.2024

Tí poistenci, ktorí sa rozhodnú požiadať o predčasný dôchodok na základe splnenia podmienky získania potrebného odpracovaného obdobia, budú mať od 15. 5. 2024 penziu výraznejšie zníženú. Zatiaľ čo do 14. 5. 2024 platí, že za každý mesiac, ktorý od podania žiadosti o predčasný dôchodok chýba žiadateľovi do dosiahnutia riadneho dôchodkového veku, sa penzia kráti o 0,3 % pri odpracovaní 40 rokov a o 0,5 %, ak do dovŕšenia dôchodkového veku chýbajú najviac 2 roky, tentoraz sa táto podmienka zjednotí.

Skončenie pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru je jediným dvojstranným právnym úkonom, na základe ktorého dochádza ku skončeniu pracovného pomeru. Podľa § 60 zákona č. 311/2001 Z. z. ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

www.szcoportal.sk
SZČO portál
www.dph.sk
Online portál DPH

Transformácia účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej

Transformáciou účtovného záznamu sa rozumie zmena podoby účtovného záznamu pri spracovaní účtovného záznamu v účtovnej jednotke, pričom neporušenosť obsahu účtovného záznamu zostáva zachovaná. Zmenou podoby účtovného záznamu je zmena z listinnej podoby účtovného záznamu na elektronickú podobu účtovného záznamu alebo zmena elektronickej podoby účtovného záznamu na listinnú podobu účtovného záznamu. V súlade so zvoleným spôsobom uchovávania účtovných záznamov účtovná jednotka môže vykonať transformáciu účtovného záznamu, ktorý ešte nebol predmetom transformácie, pričom je povinná uchovávať účtovný záznam v podobe, ktorá je výsledkom transformácie účtovného záznamu.

Virtuálna mena v jednoduchom účtovníctve

Virtuálna mena predstavuje digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou a ani žiadnym orgánom verejnej moci, a ani nie je naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými právnickými alebo fyzickými osobami ako platobný prostriedok, a ktorý možno prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať. Pri nadobudnutí virtuálnej meny za eurá alebo inú cudziu menu sa tento výdavok prvotne účtuje v peňažnom denníku ako výdavok, ktorý podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. neovplyvňuje základ dane z príjmov.

Dôkazné bremeno pri odpočte DPH

V súvislosti s posudzovaním oprávnenosti uplatnenia práva na odpočítanie DPH zo zdaniteľných obchodov na vstupe je zásadným problémom otázka rozloženia dôkazného bremena. Ide o posúdenie, ktoré skutočnosti významné pre správne posúdenie práva uplatneného žalobcom ako daňovým subjektom preukazuje daňový subjekt, a kedy naopak dôkazné bremeno zaťažuje správcu dane. Túto záležitosť musí správca dane vyriešiť už pri prvých skutkových zisteniach, ktoré naznačujú, akú právnu daňovú normu pre posúdenie oprávnenosti uplatnenia práva na odpočítanie DPH z preverovaných zdaniteľných obchodov správca dane chce ďalej uplatniť.

Povinnosť vyhotovenia faktúry zahraničnou osobou z tretieho štátu

Z ustanovenia § 72 ods. 3 zákona o DPH vyplýva, že pokiaľ má zahraničná osoba z tretieho štátu na území EÚ prevádzkareň, ktorá sa zúčastňuje na dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, nie je povinná vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH platného v SR. Ak by však zahraničná osoba z tretieho štátu mala zriadenú prevádzkareň na území SR, ktorá sa zúčastňuje na dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, bola by povinná vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH platného v SR.


ODPORÚČAME

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo - Podcasty pre profesionálov

Podcasty


VZDELÁVAJTE SA

Názov semináraDátum a miesto
INTRASTAT – v roku 2024
13.5.2024  ONLINE
Verejné obstarávanie v roku 2024
22.5.2024  ONLINE
Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2024
6.6.2024  ONLINE

Odhlásiť z odberu sa môžete TU.