Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 7/2019

[[salutation]],

Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi.
S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.

Facebook
www.uad.sk
Účtovníctvo, dane, mzdy
www.mup.sk
Mzdové účtovníctvo a personalistika

Spresnenie úpravy základu dane v oblasti pohľadávok a záväzkov od 1.1.2020

Vzhľadom na praktické problémy pri uplatnení daňového výdavku pri odpise pohľadávky, resp. pri tvorbe opravnej položky k pohľadávke sa navrhuje posudzovať nepremlčanosť nie ku dňu tvorby opravnej položky, alebo ku dňu odpisu alebo postúpenia pohľadávky, ale k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom dochádza k tvorbe opravnej položky, postúpeniu pohľadávky alebo odpisu pohľadávky.

Zvýšenie sumy stravného pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách od 1.7.2019

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, t. j. od 1. 7. 2019 musí hodnota stravovacej poukážky predstavovať najmenej 3,83 eura.

Zrážky zo mzdy zamestnanca od 1. júla 2019

Od 1. júla 2019 sa zmenila výška životného minima, ktorá má, pokiaľ ide o exekučné konanie, vplyv na vykonávanie exekúcie či už zrážkami zo mzdy alebo zrážkami z iných príjmov. Postup pri vykonávaní zrážok zo mzdy je špecifický, zamestnávateľ musí okrem ustanovení Exekučného poriadku prihliadať aj na ustanovenia zákona o životnom minime a nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia.

Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste

Zamestnávateľ môže podľa § 14 zákona o cestovných náhradách popri nárokovej náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov [§ 4 ods. 1 písm. d) zákona o cestovných náhradách] pri zahraničnej pracovnej ceste poskytnúť zamestnancovi na krytie ťažko dokladovateľných potrebných vedľajších výdavkov aj nenárokovú náhradu – vreckové a to do výšky 40 % stravného, ktoré je ustanovené v § 13 ods. 4 zákona o cestovných náhradách.

www.szcoportal.sk
SZČO portál
www.dph.sk
Online portál DPH

Sociálna poisťovňa pripomína zmeny platné od 1. júla 2019

Od 1. júla 2019 nastáva v sociálnom poistení niekoľko zmien, ktoré sa týkajú platenia poistného pre SZČO, vplyvu zvýšenia životného minima na dôchodkové dávky a exekučné zrážky a zmien v maximálnych výškach dávky v nezamestnanosti a dávky garančného poistenia. Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2019 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2018 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 724 eur.

Povinné odvody pre SZČO sa paušálne od júla nezvýšili, rozhodujú individuálne príjmy každej SZČO

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. júla nedochádza k žiadnemu paušálnemu zvyšovaniu odvodov a dôrazne upozorňuje, že výška odvodov pre živnostníkov a ostatné SZČO závisí od toho, aký mesačný vymeriavací základ dosiahli (pri jeho aktuálnom výpočte sa vychádza z daňových priznaní za rok 2018, ak boli podané v riadnom termíne, čiže k 31. 3. 2019). Ak ich príjem za rok 2018 bol rovný alebo nižší ako 5 724 eur, povinné poistenie im od 1. júla 2019 zanikne.

Oslobodenie od dane v colnom sklade od roku 2020

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., navrhuje nový paragraf 48ca, ktorý sa týka oslobodenia od dane v colnom sklade. Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2020. Osoba, ktorá spôsobí, že sa na tovar prestane vzťahovať colný režim colné uskladňovanie, je povinná pred tým, ako nastane táto skutočnosť, oznámiť držiteľovi povolenia na prevádzkovanie colného skladu identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku.

Osobitný sklad od roku 2020 - vydanie povolenia

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., mení paragraf 48d, ktorý sa týka oslobodenia od dane v osobitnom sklade, konkrétne vzniku povolenia na jeho prevádzkovanie. Osobitným skladom sa rozumie priestorovo ohraničené miesto v tuzemsku určené na uskladnenie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I. – surovej ropy.


ODPORÚČAME


VZDELÁVAJTE SA

Názov semináraDátum a miesto
CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie
6.8.2019  Bratislava
Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019
8.8.2019  Bratislava
Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov
21.8.2019  Bratislava
Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista
3.9.2019  Bratislava
Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2019
3.9.2019  Bratislava
Zákonník práce v roku 2019 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax
4.9.2019  Nitra
Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno-právnej legislatívy a pracovného práva
5.9.2019  Bratislava
Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried 24.9.2019  Bratislava
Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2019 TOP
25.9.2019  Bratislava
Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2019 TOP 18.12.2019  Bratislava

Odhlásiť z odberu sa môžete TU.