Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 11/2019

[[salutation]],

Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi.
S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.

Facebook
www.uad.sk
Účtovníctvo, dane, mzdy
www.mup.sk
Mzdové účtovníctvo a personalistika

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2020

V tabuľke sa nachádzajú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond solidarity. Sadzby poistného v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a DPO. Sú v nej i sadzby poistného pre platby uhrádzané štátom a Sociálnou poisťovňou za určité skupiny osôb.

Správa spotrebnej dane z energií v roku 2019

Pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a právnická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo, je miestne príslušný Colný úrad Bratislava. Spresňuje sa aj miestna príslušnosť v takom zmysle, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky môže pre organizačnú zložku právnickej osoby alebo fyzickej osoby alebo prevádzkareň fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ako podľa daňového poriadku, ak je to pre výkon správy účelnejšie.

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020

Zmena spočíva v naviazaní základnej sumy minimálneho dôchodku nie na určené percento sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ale namiesto toho na určené percento sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku.

Prechodný pobyt na účel zamestnania - novinky v roku 2020

V súčasnosti je zaužívaný 90 dňový pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zaškolenia v rámci budúceho zamestnania v prípade, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, pričom bola daná povinnosť mať podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto. Od 1. januára 2020 nastáva drobná zmena a to, že táto podaná žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré podmieňuje zákon o pobyte cudzincov.

www.szcoportal.sk
SZČO portál
www.dph.sk
Online portál DPH

Nákup zásob zálohovou platbou

V sústave jednoduchého účtovníctva je hospodársky výsledok definovaný ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, teda prírastkami a úbytkami peňažných prostriedkov (ide o tzv. hotovostný princíp) po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií. Jednotlivé účtovné prípady je potrebné zaúčtovať v peňažnom denníku v okamihu, keď dôjde k hotovostnej operácií (t. j. k úhrade alebo k príjmu).

Účtovanie platenia zmenkou

V princípe môžu mať zmenky povahu platobného prostriedku alebo dlhového cenného papiera. Zmenka je platobným prostriedkom v prípade, ak odberateľ nemá v čase splatnosti svojho záväzku dostatok peňažných prostriedkov a po dohode s dodávateľom splatí svoj dlh vlastnou alebo cudzou zmenkou.

Finančné služby oslobodené od dane v roku 2020

Od dane je oslobodené poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru, poskytnutie a sprostredkovanie pôžičky, správa úveru a pôžičky osobou, ktorá ich poskytla, a sprostredkovanie sporenia, ako aj poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úverovej záruky a inej záruky za peňažný záväzok, ako aj správa úverovej záruky osobou, ktorá poskytla úver.

Dodanie a nájom nehnuteľnosti oslobodené od dane v roku 2020

Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane skôr.


ODPORÚČAME


VZDELÁVAJTE SA

Názov semináraDátum a miesto
EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - skúsenosti s uplatňovaním v praxi
9.12.2019  Žilina
Zamestnávanie a živnostníci 9.12.2019  Banská Bystrica
Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?
11.12.2019  Bratislava
Verejné obstarávanie od 1.1.2019
17.12.2019  Bratislava
Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 TOP
18.12.2019  Bratislava
Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2019 TOP
18.12.2019  Bratislava
Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019
27.1.2020  Žilina
Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva
25.2.2020  Bratislava
Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov
26.2.2020  Bratislava
Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2019 TOP
27.2.2020  Bratislava

Odhlásiť z odberu sa môžete TU.