Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 9/2018

[[salutation]],

NDS sa spojila so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov rešpektujúc potreby voľne žijúcich živočíchov. Má tak dôjsť k realizácii projektu, ktorý má zachrániť zvieratá pred zrážkami na cestách.

POZOR ZMENA OD ROKU 2019! Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatní v januári 2019. Viac sa dočítate v článku od Ing. Alexandra Sichera.

Aký je vývoj slovenského stavebníctva v roku 2018? Investori v prvých ôsmich mesiacoch tohto roka vyhlásili 3 029 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 4,64 miliardy EUR.  Viac sa dočítate v prieskume CEEC Research tu. K zmenám dochádza i v rámci pozemkových spoločenstiev. Register sa od 1. októbra 2018 vedie elektronicky ako centrálny register, do ktorého údaje zapisujú jednotlivé okresné úrady. Centrálny register je verejne prístupný na internete (webové sídlo Národného lesníckeho centra). Výpis použiteľný na právne úkony však vydáva len okresný úrad, a to bez ohľadu na miestnu príslušnosť. Viete, aké sú inovatívne metódy biologického anaeróbneho spracovania odpadov podľa aktuálne najlepších dostupných techník? Viac sa dočítate v článku Ing. Juraja Poništa.

 

S prianím príjemného čítania

S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.
www.stavebnyportal.sk
Stavebný portál
www.retel.sk
Retel - revízie a elektro
www.enviro.sk
Enviro

Investori v prvých ôsmich mesiacoch tohto roka vyhlásili 3 029 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 4,64 miliardy EUR

Od januára do augusta 2018 vyhlásili verejní obstarávatelia 3 029 zákaziek v celkovej hodnote 4,64 miliardy EUR. To medziročne predstavuje viac než desatinový pokles počtu verejných obstarávaní, avšak, ich objem, naopak, zaznamenal päťpercentný nárast. Aktivita investorov v ukončovaní verejných obstarávaní zaznamenala medziročne v prvých

Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatní v januári 2019.

Inovatívne metódy biologického anaeróbneho spracovania odpadov podľa aktuálne najlepších dostupných techník

V zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. referenčný dokument (BAT Reference Documents) o najlepších dostupných technikách predstavuje dokument, ktorý je výsledkom výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej

www.dlportal.sk
DL portál - doprava a logistika
http://www.bozponline.sk/
BOZP online
http://www.ppn.sk/
Právo a prax nehnuteľností

Medzinárodný projekt má zachrániť zvieratá pred zrážkami na cestách

NDS sa spojila so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov rešpektujúc potreby voľne žijúcich živočíchov.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2018

Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť podľa Zákonníka práce pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

Vedenie registra pozemkových spoločenstiev podľa novely zákona o pozemkových spoločenstiev

Právna úprava konania vo veciach vedenia registra pozemkových spoločenstiev (ďalej len „register”), ktorá je obsahom zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), predstavuje osobitnú právnu úpravu správneho konania voči správnemu poriadku. Od 1. júla 2018 je účinná novela zákona, ktorá vyšla v zbierke zákonov ako zákon č. 110/2018 Z. z. a ktorá túto právnu úpravu reformuje.


ODPORÚČAME


VZDELÁVAJTE SA

Seminár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič.

PRIHLÁSIŤ


Odhlásiť z odberu sa môžete TU.