Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 9/2018

[[salutation]],

posielame Vám aktuality zo sveta s.r.o. v praxi, riadenia a manažmentu, analýzy, financií a výkazov. Bezplatné emailové noviny, ktoré Vám každý mesiac pravidelne posielame, sú výberom toho najaktuálnejšieho, čo sa v oblasti s.r.o., riadenia a manažmentu, analýzy, financií a výkazov deje.

Nadobudnúť majetok do vlastníctva alebo získať majetok do užívania v prípade, že ide o majetok subjektu verejnej správ je podstatne komplikovanejšie, ako v prípadoch majetku fyzických alebo právnických osôb. Novelou zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorá má nadobudnúť účinnosť dňa 01.11.2018, sa stanovuje ďalšia podmienka, a to zápis nadobúdateľa majetku alebo používateľa majetku do Registra partnerov verejného sektora. Viac sa dočítate v článku: Nové povinnosti v súvislosti s nadobúdaním alebo užívaním majetku subjektu verejnej správy od 01.11.2018 od odborníka JUDr. Jaroslava Kuchára, LLM..

Pre finančného manažéra firmy je vypracovanie finančného plánu základným východiskom pre riadenie finančnej stability firmy. Je však dôležité analyzovať jeho kvalitu. Ide najmä o analýzu, do akej miery zabezpečuje prosperitu firmy. To znamená, že jeho konštrukcia je nastavená na zabezpečenie bilančnej rovnováhy, udržateľnosť miery finančnej závislosti, sú v ňom premietnuté dosahované parametre likvidity, štruktúry aktív, obrátkovosti aktív a ďalšie, ktoré ovplyvňujú finančné toky. Viac sa dočítate v článku: Stupne hodnotenia kvality finančného plánu firmy v roku 2018 od odborníka Ing. Dušana Preisingera.

S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.
www.srovpraxi.sk
S.R.O. v praxi
http://www.hrvpraxi.sk/
HR v praxi
http://www.anafin.sk/
Anafin - analýzy, financie, výkazy

Nové povinnosti v súvislosti s nadobúdaním alebo užívaním majetku subjektu verejnej správy od 01.11.2018

Nadobudnúť majetok do vlastníctva alebo získať majetok do užívania v prípade, že ide o majetok subjektu verejnej správ je podstatne komplikovanejšie, ako v prípadoch majetku fyzických alebo právnických osôb.

Novinky v katastri nehnuteľností od 01.10.2018

Na základe Novely bude úrad poskytovať fyzickým, právnickým osobám a orgánom verejnej moci informácie o zmenách v katastri nehnuteľnosti. Podmienkou bude objednanie si takejto služby prostredníctvom zmluvy alebo registráciou prostredníctvom registračného formulára. Orgánom verejnej moci budú tieto údaje poskytnuté bezodplatne na základe zmluvy. Ostatným osobám budú informácie poskytované za odplatu. Úhradou odplaty je podmienená aktivácia tejto služby. Na základe jednej objednávky bude sledovaná jedna obec alebo jedno katastrálne územie.

14. plat a odvody na sociálne poistenie v roku 2018

Podľa prechodného ustanovenia § 293ec ods. 2 zákona o sociálnom poistení súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca je aj príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov (14. plat), ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018. To znamená, že 14. plat vyplatený v decembri od roku 2019 do výšky 500 eur je od poistného na sociálne poistenie oslobodený.

Sviatok a nepretržitá prevádzka z hľadiska pracovného času v roku 2018

V zmysle § 85 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce pracovný čas v nepretržitej prevádzke trvá 37 a ½ hodiny týždenne. Zamestnávateľ v zmysle toho naplánuje zamestnancovi zmeny. Pri rozvrhovaní môžu nastať rôzne situácie súvisiace so sviatkom.

Stupne hodnotenia kvality finančného plánu firmy v roku 2018

Pre finančného manažéra firmy je vypracovanie finančného plánu základným východiskom pre riadenie finančnej stability firmy. Je však dôležité analyzovať jeho kvalitu. Ide najmä o analýzu, do akej miery zabezpečuje prosperitu firmy. To znamená, že jeho konštrukcia je nastavená na zabezpečenie bilančnej rovnováhy, udržateľnosť miery finančnej závislosti, sú v ňom premietnuté dosahované parametre likvidity, štruktúry aktív, obrátkovosti aktív a ďalšie, ktoré ovplyvňujú finančné toky.

Vybrané parametre bilančnej rovnováhy firmy v roku 2018

Ukazovatele, ktoré poskytujú informácie o vývoji nákladovosti firmy a jej vzájomne prepojených faktoroch, ako aj ukazovatele, ktoré umožňujú priebežne vyhodnocovať efektívnosť nákladovosti úzko súvisia s ukazovateľmi, ktoré charakterizujú zdroje a štruktúru financovania majetku firmy. Ide o parametre, ktoré v podstate dopĺňajú analýzu efektívnosti prevádzkového cyklu.


ODPORÚČAME


VZDELÁVAJTE SA

Seminár: Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch

Cieľom seminára je, aby účastníci pochopili  podstatu bankových záruk ako zabezpečovacieho nástroja obchodných rizík a zoznámili sa s vhodnosťou a výhodami jeho použitia v obchodných vzťahoch.

Seminár je založený na praktických príkladoch, súčasťou sú prípadové štúdie a diskusia.

OBJEDNAŤ


Odhlásiť z odberu sa môžete TU.