Aktuality z oblasti potravín Verlag Dashöfer s.r.o.
Aktuality z oblasti potravín
Bezplatné e-mail noviny
3/2022
Právne predpisy

[[salutation]],

Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi.
Ing. Nadežda Fuksová Ing. Nadežda Fuksová
Ing. Nadežda Fuksová
Osobná poradkyňa pre odborný časopis www.potraviny.dashofer.sk
02/33 00 52 12, nadezda.fuksova@dashofer.sk


Novinky a aktuálne informácie zo Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR


Informácia pre majiteľov/ držiteľov spoločenských zvierat a zákonné možnosti ich odstránenia po úhyne

Vlastník zvierat, držiteľ zvierat a pôvodca vedľajší živočíšny produkt (ďalej len „VŽP“) VŽP je povinný zabezpečiť odstránenie VŽP, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho činnosťou alebo v jeho prevádzkarni tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zvierat a zoonóz a je povinný dodržiavať požiadavky uvedené v nariadení (ES) č.1069/2009 a § 29 ods.5 zákona č. 39/2007 Z. z.

Spoločenské zviera je akékoľvek zviera patriace k druhom, ktoré sú zvyčajne, živené a držané človekom na iné než chovné účely a nie sú konzumované

Pôvodca VŽP – zabezpečí ich sústreďovanie a skladovanie podľa osobitného predpisu (napr. nariadenie (ES) č. 1069/2009) vo vhodných a označených nádobách, kontajneroch, nádržiach a miestnostiach, spravidla chladených, až do ich odvozu na spracúvanie v schválených prevádzkarňach a je povinný viesť o vyprodukovaných VŽP evidenciu a bezodkladne nahlásiť neodkladnosť odvozu VŽP spracovateľskému závodu alebo technickému zariadeniu na spracovanie VŽP.

Spoločenské zvieratá sú zaradené na základe rizika do VŽP kategórie 1 (KAT 1) a ako sa môže s nimi nakladať pojednáva čl. 12 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Vlastník uhynutého spoločenského zvieraťa (SZ) zodpovedá za jeho odstránenie a má tieto zákonné možnosti:

  • môže uhynuté SZ zakopať na vlastnom pozemku, ak sú splnené požiadavky § 3 a § 4 ods. 1 vyhlášky č. 148/2012 Z. z.,
  • môže uhynuté SZ dať zakopať na schválenom mieste – „cintoríne“ (§ 4 ods. 3 vyhlášky č. 148/2012 Z. z.),
  • odovzdá uhynuté SZ do schváleného skladu,
  • odovzdá uhynuté SZ na individuálne alebo hromadné spálenie do schválenej nízkokapacitnej spaľovne alebo
  • odovzdá uhynuté SZ na odstránenie do schváleného spracovateľského závody na KAT 1 = "kafiléria".

Manipulovať s VŽP môže len prevádzkovateľ cit.: "je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt reálne pod svojou kontrolou, vrátane prepravcov, obchodníkov a užívateľov", ktorý má svoju činnosť registrovanú – napr. producent VŽP, prepravca VŽP alebo má činnosť schválenú ako je skladovanie, spaľovanie alebo spracovanie alebo povolenú – zakopávanie uhynutých SZ –"cintorín".
Novinky a aktuálne informácie z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR


Záujem Slovákov o jahňacinu z roka na rok stúpa

Spotreba jahňacieho mäsa na Slovensku za uplynulé tri roky stúpa. Dobrou správou je, že všetka jahňacina na pultoch obchodov pochádza od našich chovateľov. Mäso je teda kvalitné a kontrolované, spotrebitelia majú 100% istotu, že kupujú zdravé a čerstvé mäso. Konzumácia jahňaciny je však stále sezónnou záležitosťou, úlohou agrorezortu spolu s chovateľmi je, aby sa stala pravidelnou súčasťou jedálnička Slovákov.

Po rokoch, keď sa väčšina u nás vychovaných jahniat vyviezla do zahraničia, predovšetkým do Talianska, nastal v uplynulých dvoch rokoch obrat. Záujem o jahňacinu stúpa aj u domácich spotrebiteľov. Dokladá to aj štatistika, podľa ktorej v roku 2019 bola spotreba tohto mäsa na úrovni 0,09 kg na Slováka, v roku 2021 to bolo 0,13 kg a prognóza na tento rok je 0,15 kg na osobu.

Zároveň stúpa predaj jahňaciny aj v našich obchodoch. V  roku 2020 sa v nich predalo 8 000 ks jahniat, minulý rok to bolo 15 000 ks a chovatelia odhadujú, že tento rok to bude 20 000 ks. Spotrebitelia jahňacinu ľahko identifikujú vďaka označeniu „Zlaté jahňa – 100% slovenské“. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) má záujem podporovať spotrebu jahňaciny, pretože ide o dieteticky mimoriadne hodnotné mäso s vysokým obsahom vitamínov skupiny B, ako napr. B12, či B1, ktoré pôsobia priaznivo na nervový systém. Jahňacina tak pozitívne vplýva na imunitu a pre nízky obsah tuku je vhodná počas diét.

„Z trendu posledných rokov vidíme, že spotreba jahňaciny stúpa predovšetkým v predveľkonočnom období. Našou úlohu na ministerstve, samozrejme v úzkej spolupráci s chovateľmi oviec, je zabezpečiť, aby bol dostatok jahňaciny na pultoch celoročne. To sa dá správnym nastavením rodenia jahniat, teda bahnenia a na druhej strane podporou chovateľov oviec z ministerstva, ktorú sme mimoriadne zvýšili už minulý rok o 8,7 milióna EUR. V novom eurofondovom období plánujeme masívnu podporu chovu oviec a kôz, aby sme zastavili pokles počtu oviec a opätovne naštartovali sektor, ktorý má u nás dlhú tradíciu a do budúcna aj perspektívu rozvoja,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Cieľom rezortu je v horizonte do roku 2035 zvýšiť počet oviec zo súčasných 297 tisíc na pol milióna. Ministerstvo to chce zabezpečiť podporou pastevného chovu z I. piliera na úrovni 128 EUR na dobytčiu jednotku a z II. piliera podporou ustajnenia vo výške 212 EUR a na skorý odstav vo výške 208 EUR na dobytčiu jednotku. Pre lepšiu predstavu, jedna dobytčia jednotka predstavuje 6,6 ovce, resp. kozy.

Slovenským ovčiarom sa však podarilo postaviť na nohy nielen vďaka priamej podpore z ministerstva, do veľkej miery im pomohlo, že sa spojili v odbytovom družstve: ,,Chcel by som vyzdvihnúť dobre fungujúcu vertikálu chovu oviec a kôz a dať ju za príklad aj ostatným sektorom živočíšnej výroby. Ako sami potvrdili zástupcovia Zväzu chovateľov oviec a kôz, vytvorenie odbytového družstva im pomohlo vyjednať konkurencieschopné výkupné ceny mäsa, taktiež lepšie funguje spolupráca od produkcie mlieka, cez jeho spracovanie až po finálny výrobok a dodanie do obchodov“, upozornil minister Vlčan.

Okrem produkcie mäsa a mlieka má chov oviec aj ďalšie prínosy. Jedným z nich je spásanie trávnych porastov, a tým vytváranie rázu krajiny a obohacovanie pôdy, či zlepšenie ekosystémov. Ak by každý obyvateľ Slovenska skonzumoval ročne aspoň tri kilogramy nášho jahňacieho mäsa, prispel by k zastabilizovaniu a rozvoju ovčiarstva na Slovensku.
Ponuka produktov


Pripravili sme pre Vás online knihu: Označovanie potravín v EÚ, ktorý si môžete zakúpiť TU.

Označovanie potravín v EÚDovoľte, aby sme Vás informovali o nových informáciách pre Vás ako nášho zákazníka ohľadom ochrany osobných údajov.

Copyright © 1997 -  2022 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1