Aktuality z oblasti potravín Verlag Dashöfer s.r.o.
Aktuality z oblasti potravín
Bezplatné e-mail noviny
5/2022
Právne predpisy

[[salutation]],

v aktuálnom čísle bezplatných enovín – Aktuality z oblasti potravín – sa dočítate o téme dostupnosti potravín pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. V neľahkých časoch podáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pomocnú ruku charitatívnym organizáciám a združeniam zameraným na potravinovú pomoc.  
 
Poľnohospodári už môžu nahlasovať škody, ktoré im každoročne spôsobuje zver. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spustilo elektronický dotazník a získané údaje budú základom pre vypracovanie Strategického plánu, ktorý bude komplexne riešiť túto problematiku.
 
Na 47. ročníku Medzinárodného veľtrhu poľnohospodárstva a potravinárstva Agrokomplex slávnostne odovzdal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan dekréty výrobcom potravín, ktorí splnili pri výrobe týchto produktov predpísané požiadavky. „Cieľom agrorezortu je podporovať práve domácu produkciu potravín s ohľadom na požiadavky bežných spotrebiteľov, ktorí sa oveľa ťažie orientujú v pestrom koši ponúkaných potravín na trhu. 
 
Vyššie ceny energií sa už dlhšiu dobu premietajú do zvýšených cien za potraviny.  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) nemôže vstupovať do cenotvorby, môže však prinášať riešenia, ako zmierniť tento nárast cien, ktorý v konečnom dôsledku znáša spotrebiteľ.
 

Na úrovni Európske únie boli prijaté právne predpisy:

  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1373 z 5. augusta 2022, ktorým sa povoľuje umiestnenie adipátu vínanu hydroxidu železitého ako novej potraviny na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/965 z 21. júna 2022, ktorým sa povoľuje umiestnenie jadier z jedlej odrody druhu Jatropha curcas L. na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/961 z 20. júna 2022, ktorým sa povoľuje umiestnenie tetrahydrokurkuminoidov na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/932 z 9. júna 2022 o jednotných praktických opatreniach na vykonávanie úradných kontrol, pokiaľ ide o kontaminanty v potravinách, o špecifickom dodatočnom obsahu viacročných národných plánov kontroly a o špecifických dodatočných opatreniach na ich prípravu
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/931 z 23. marca 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 stanovením pravidiel vykonávania úradných kontrol, pokiaľ ide o kontaminanty v potravinách 

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová Ing. Nadežda Fuksová
Ing. Nadežda Fuksová
Osobná poradkyňa pre odborný časopis www.potraviny.dashofer.sk
02/33 00 52 12, nadezda.fuksova@dashofer.sk


Novinky a aktuálne informácie zo Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR


Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo veci označovania zložiek v potravinách v súvislosti s nedostatkom surovín (vojnový konflikt na Ukrajine)


V súvislosti s krízou na Ukrajine, ktorá spôsobuje ťažkosti pri zabezpečovaní niektorých surovín pri výrobe potravín, dochádza k nahradzovaniu niektorých surovín inými surovinami. V niektorých prípadoch prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nedokážu reagovať na aktuálnu situáciu okamžitou zmenou obalov.

V súlade s požiadavkami o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom existujú dve alternatívy riešenia:

A. Používanie dolepiek na obaly potravín
B. Používanie dotlače/dostreku na obaly potravín
Pri oboch alternatívach sa vyžaduje, aby označenie bolo trvalé, nezmazateľné, a aby bolo v súlade s čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (ďalej len „nariadenie č. 1169/2011“).

Zároveň aj v takejto nepriaznivej situácií musia byť zachované požiadavky na bezpečnosť potravín a požiadavky vyplývajúce najmä z čl. 7 nariadenia č. 1169/2011. Viac sa dočítate tu.
Novinky a aktuálne informácie z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR


Na realizáciu pozemkových úprav pôjde viac ako 55 miliónov EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje 15. 8. 2022 ďalšiu dôležitú výzvu v oblasti projektových podpôr. Dnes na svojej webovej stránke zverejnila Výzvu č. 60/PRV/2022 pre opatrenie 4 „Investície do hmotného majetku“, podopatrenie 4.3 „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“ – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.

Cieľom je, aby sa  prostredníctvom pozemkových úprav  podporovali vodozádržné opatrenia v poľnohospodárskej krajine, aby dochádzalo k posilňovaniu ekosystémových služieb a udržiavali sa kvalitatívne parametre pôdy. Tento prístup pomôže rozšíriť pozemkové úpravy o vodné hospodárstvo a posilňovanie ukladania uhlíka do pôdy.  Prostredníctvom pozemkových úprav na úrovni katastra navrhujeme podporovať obnovu prírodného kapitálu prostredníctvom ekosystémového manažmentu dažďovej vody, čím sa podporí posilňovanie zásob vodných zdrojov, zúrodňovanie pôd, zlepšenie mikroklímy i ukladanie uhlíka do pôdy, ktorý prispieva k jej zúrodňovaniu. Viac informácií k tejto téme sa dočítate tu.
Ponuka produktov


Pripravili sme pre Vás online knihu: Označovanie potravín v EÚ, ktorý si môžete zakúpiť TU.

Označovanie potravín v EÚDovoľte, aby sme Vás informovali o nových informáciách pre Vás ako nášho zákazníka ohľadom ochrany osobných údajov.

Copyright © 1997 -  2022 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1