Aktuality z oblasti potravín Verlag Dashöfer s.r.o.
Aktuality z oblasti potravín
Bezplatné e-mail noviny
5/2024
Právne predpisy

[[salutation]],

v aktuálnom čísle bezplatných enovín – Aktuality z oblasti potravín – prinášame odborné informácie, ktoré sa týkajú odvodovej úľavy pre potravinárov. Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, ktorí podali Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac apríl 2024 (do 22. apríla 2024), že im oznámi prostredníctvom eSlužieb schválenie, resp. neschválenie štátnej pomoci za mesiac apríl 2024 najneskôr do konca mesiaca. Po schválení štátnej pomoci tak zamestnávateľ-potravinár zaplatí za mesiac apríl 2024 znížené poistné. Viac v článku – Potravináry a odvodová úľava.

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.113258 (2024/N).

Na úrovni Európske únie boli prijaté právne predpisy:

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová Ing. Nadežda Fuksová
Ing. Nadežda Fuksová
Osobná poradkyňa pre odborný časopis www.potraviny.dashofer.sk
02/33 00 52 12, nadezda.fuksova@dashofer.sk


Novinky a aktuálne informácie zo Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR


Správa z úradnej kontroly za mesiac marec 2024

V  období od 1.3. do 31.3. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 800 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 122 právnych subjektov  a 1 835 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 220 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 764 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 83 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 47 právnych subjektov a 66 prevádzok, nedostatky boli zistené pri 18 kontrolách.

Činnosť

Počet kontrolovaných prevádzok

Kontroly bez nedostatku

Kontroly s nedostatkom

Počet kontrol celkom

Distribútori a dopravcovia

32

42

43

Hypermarkety a supermarkety

289

697

63

760

Internetový predaj

10

11

11

Malé predajne

533

987

55

1042

Ostatné

Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme

Prvovýrobcovia

10

12

12

Stredné predajne

407

924

63

987

Veľkoobchodné sklady

147

239

10

249

Výroba

492

663

28

691

Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni

Celkový súčet

1835

3580

220

3800

Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v označení, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a hygiene predaja (Tabuľka č.2).

 Činnosť

Hygiena

Označenie

Nedostatky v dokumentácii

Neplnenie opatrení

Nevyhovujúce výrobky

Predaj po DS/DMT

Neregistrovaný subjekt

Výroba

71

20

Veľkoobchodné sklady(VOS)

16

Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)

472

94

12

123

Distribúcia a preprava

Vyhodnotenie úradných kontrol potravín

Rapid alert system - Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac marec boli zaslané 2 hlásenia o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorých boli splnené kritériá na zaslanie.

Nález

Výrobok

Krajina pôvodu

číslo RASFF oznámenia

Prekročené farbivo SY (E110)

Nerds rainbow candy

USA

2024.2143

Aflatoxín B1 nadlimit

Podzemnica olejná

USA

2024.2244

Počet RASFF oznámení poslaných v mesiaci marec 2024

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 56 blokových pokút v celkovej výške 3 460 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 81 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 111 050 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 977 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 334 a 516 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac marec 2024

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 214 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 28 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 197 kontrol, u prvovýrobcov 1 kontrola, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 16 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 331 plodín, z čoho 54 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 4,1 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 237 plodín, z čoho 53 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bola 1 vyhovujúca plodina, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 91 HNM, z čoho 1 plodina nevyhovela požiadavkám normy.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnosti

Počet kontrol

Celkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)

Nevyhovujúci počet plodín

Nevyhovujúci tovar (kg)

maloobchod

197

1237

53

572,95

prvovýroba

veľkoobchod

16

91

21087,0

Spolu

214

1331

54

21659,95

Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 107 474,23 kg tovaru, z čoho 21 659,95 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 527,95 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 21 087,0 kg. Pri dovoze bola vykonaná 1 kontrola.

Hodnotených bolo spolu 57 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 11 plodín hodnotených voči osobitným normám, 44 voči všeobecnej norme a 2 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 8 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 8 450 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu  22 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bolo 5 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 149 hodnotení na mieste v množstve 3 283,1 kg, v 6 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 4,0 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 51,67 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 39 druhov ovocia a zeleniny. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci marec veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 107 zásielok, čo predstavovalo 208 komodít.
V zásielkach bolo zistených 8 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

Údaj

Hodnota

Percento z celkového počtu zásielok

Percento z celkovej váhy

Počet hliadok

53

Počet kontrolovaných zásielok

107

Počet kontrolovaných komodít podľa druhu

208

Množstvo (tona)

643,777

Počet nezrovnalostí

7,47

Množstvo s nezrovnalosťami (tona)

14,721

2,28

Vrátené zásielky

Množstvo vrátených zásielok (tona)

0,855

Počet zahájených správnych konaní

Počet pokút

Suma

273

 

Krajina

Počet komodít podľa krajiny nakládky

Počet nezrovnalostí

%

Poľsko (PL)

10

10,00

Ostatné

35

5,71

Česko (ČR)

25

4,00

Slovensko (SK)

136

2,94

Rakúsko (AT)

0,00

Maďarsko (HU)

0,00

Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky marec 2024

Druh nedostatku

% podiel  nedostatku na celkových nedostatkoch

Slovensko

Poľsko

Česko

Ostatné

Nedodržaný teplotný režim

0,00

Nevyhovujúca hygiena

87,50

Znemožnená vysledovateľnosť, Chýbajúca dokumentácia

12,50

Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu marec 2024

Viac sa dočítate v článku - Správa z úradnej kontroly za mesiac marec 2024
Novinky a aktuálne informácie z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR


Svetové ceny obilnín medziročne klesli o vyše 18 %

» Index cien potravín FAO v apríli mierne stúpol o 0,3 % a zaznamenal 119,1 bodu. Navýšenie oproti marcu bolo spôsobené miernym nárastom indexu cien mäsa a menšieho nárastu indexov rastlinného oleja a obilnín. Mierne klesali len ceny cukru a mliečnych výrobkov. Síce ide o druhý po sebe idúci mesiac nárastu, ale aktuálna hodnota je medziročne nižšia o 7,4 %.

» Index cien obilnín FAO dosiahol v apríli v priemere 111,2 bodu, čo predstavuje navýšenie oproti marcu o 0,3 %. Medziročne je však hodnota indexu nižšia o 18,3 %.Po troch po sebe idúcich mesiacoch poklesu sa priemerné globálne vývozné ceny pšenice zastabilizovali. Tlaku na rast cien, ktorý pramenil z obáv z nepriaznivých podmienok ovplyvňujúcich úrodu v niektorých častiach Európskej únie, Ruska a Spojených štátov amerických, čelila pretrvávajúca silná konkurencia medzi veľkými vývozcami. Naopak, vývozné ceny kukurice sa v apríli zvýšili, a to najmä vplyvom vysokého dopytu po dovoze v dôsledku narastajúcich logistických prerušení v dôsledku poškodení infraštruktúry na Ukrajine a znížených vyhliadok produkcie v Brazílii pred začiatkom hlavného zberu. Svetové ceny jačmeňa tiež rástli, zatiaľ čo ceny ciroku a ryže v apríli klesli.

» Index cien rastlinného oleja FAO taktiež medzimesačne narástol o 0,3 % a dosiahol tak aj 13-mesačné maximum. Okrajový nárast odráža čistý vplyv vyšších cien slnečnicového a repkového oleja, čo viac než kompenzuje mierne nižšie ceny palmového a sójového oleja. Medzinárodné ceny slnečnicového a repkového oleja neustále rastú, predovšetkým z dôvodu pokračujúceho celosvetového dovozu a obavami z nepriaznivých poveternostných podmienok pre ozimnú repku v niektorých častiach Európy.

» Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO v apríli mierne klesol o 0,3 %. Zaznamenal tak prvé zníženie po 6 mesiacoch nepretržitého zvyšovania. Zároveň však ostal 4,3 % pod svojou hodnotou spred roka. Medzinárodné ceny sušeného odstredeného mlieka klesli najviac, a to najmä vďaka pomalému dovoznému dopytu po spotových dodávkach pri vysokej exportovateľnej dostupnosti predovšetkým v západnej Európe. Svetové ceny syrov mierne klesli, a to najmä v dôsledku posilňovania amerického dolára. Naopak, svetové ceny masla pokračovali v raste, v dôsledku stáleho dopytu po dovoze a o niečo nižších zásob masla v západnej Európe. Ceny sušeného plnotučného mlieka mierne vzrástli vďaka zvýšeného dopytu po strednodobých dodávkach a sezónne klesajúcej produkcie mlieka v Oceánii.

» Index cien mäsa FAO stúpol v apríli o 1,6 %, čo predstavuje už tretí mesačný nárast v rade. Index je len nepatrne o 0,4 % pod úrovňou spred roka. V apríli sa medzinárodné ceny hydinového mäsa zvýšili, a to vďaka stabilným dovozným nákupom z krajín Blízkeho východu uprostred pokračujúcich problémov s vtáčou chrípkou. Svetové ceny hovädzieho mäsa sa tiež zvýšili v dôsledku pokračujúceho vysokého dopytu zo strany hlavných dovozcov. Ceny ovčieho mäsa sa zvýšili len mierne, vďaka očakávaniam, že dodávky v Oceánii budú sezónne sprísnené. Svetové ceny bravčového mäsa naopak mierne klesli, čo odrážalo slabý vnútorný dopyt v západnej Európe a pretrvávajúci nevýrazný dopyt popredných dovozcov, predovšetkým z Číny.

» Index cien cukru FAO klesol v apríli o 4,4 % a zaznamenal tak druhý po sebe idúci mesiac poklesu. Zároveň je aktuálna hodnota indexu o 14,7 % pod svojou hodnotou spred roka. Pokles svetových cien cukru väčšinou súvisel so zlepšenými vyhliadkami globálnej dodávky, predovšetkým v dôsledku väčších výstupov v Indii a Thajsku než sa pôvodne očakávalo. Výskyt zrážok po dlhom období sucha v Brazílii zmiernilo obavy z vyhliadok na nedávno začatý zber úrody. K zníženiu cien cukru v apríli prispelo aj oslabenie brazílskeho realu voči americkému doláru. Naopak, vyššie medzinárodné ceny ropy a etanolu v Brazílii obmedzili pokles svetových cien cukru.

Viac sa dočítate v článku - Svetové ceny obilnín medziročne klesli o vyše 18 %

Zákon o ochrane prírody a krajiny pomôže poľnohospodárom a prispeje k potravinovej sebestačnosti Slovenska

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na dnešnej tlačovej konferencii s ministrom životného prostredia SR, podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a miestnymi poľnohospodármi vyjadril podporu vládnej novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá výrazne pomôže poľnohospodárom.

Zmysluplné využívanie a obhospodarovanie pôdy má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Pre každého rozumného farmára, chovateľa hospodárskych zvierat či pestovateľa plodín, je prirodzené zachovávať aj krajinné prvky a starať sa o krajinu. Keď poľnohospodári, ovocinári a vinohradníci budú môcť jednoduchšie a efektívnejšie vyčistiť svoje pozemky od náletových drevín a krovín, budú obhospodarovať väčšiu časť svojej pôdy a mať z nej aj väčšie výnosypodporuje zmenu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Vládna novela zákona umožní efektívne a rýchle odstraňovanie prevažne náletových drevín a krovitých porastov tým, že odbúra byrokratickú záťaž farmárov, zjednoduší starostlivosť o pôdu a bude viesť aj k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska.  „Trvá roky získať povolenia na to, aby ste mohli vyčistiť poľnohospodársku pôdu a denne musíme doviesť vyše tisíc kamiónov potravín. Tento prístup meníme a novela zákona o ochrane prírody a krajiny prináša jednoduchšiu starostlivosť o pôdu bez zbytočného byrokratického zaťaženia ľudí starajúcich sa o krajinu,“ doplnil minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Aj poľnohospodári sú za zachovanie aspoň súčasnej výmery poľnohospodárskej pôdy. Jednoduchšie odstraňovanie nežiaducej vegetácie, ktoré navrhuje novela zákona o ochrane prírody a krajiny, im v tom môže pomôcť. „Sme za čistenie plôch, v blízkosti ktorých poľnohospodár hospodári. Väčšina poľnohospodárov k tomu pristupuje citlivo, s ohľadom aj na životné prostredie. Práve pasenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz plnilo a plní popri kosení aj funkciu zabraňovania vzniku týchto zarastených plôch. Keďže nám však ubúda hospodárskych zvierat, správnym a citlivým nastavením legislatívy môžeme zabrániť úbytku pôdy na úkor rozrastania sa nežiaducich drevín,“ uviedol podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefček.

Nová legislatíva umožní efektívne a rýchlo odstraňovať krovité porasty bez ohľadu na ich výmeru vo viniciach, a to za účelom výsadby nového viniča. Ďalej sa umožní odstraňovanie krovitých porastov bez ohľadu na ich výmeru na terasových stupňoch ovocných sadov a viníc. Jednoduchšie čistenie náletových zón nielen sprehľadní krajinu, ale bude mať aj efektívne preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým a tiež škôd spôsobených zverou na poľnohospodárskych plodinách, v ovocných sadoch či pri chove dobytka na lúkach a pasienkoch.

Vládny návrh zákona prerokujú poslanci parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, ešte počas aktuálnej schôdze, účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia.

Viac v článku - Zákon o ochrane prírody a krajiny pomôže poľnohospodárom a prispeje k potravinovej sebestačnosti Slovenska.
Ponuka seminárov


Názov semináraDátum a miesto
Verejné obstarávanie v roku 2024
22.5.2024  ONLINE
Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
27.5.2024  ONLINE
Microsoft Copilot: Váš AI asistent 28.5.2024  ONLINE


Odporúčame

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo - Podcasty pre profesionálov

Podcasty


Dovoľte, aby sme Vás informovali o nových informáciách pre Vás ako nášho zákazníka ohľadom ochrany osobných údajov.

Copyright © 1997 -  2024 by biznetcircle s.r.o., Czech republic, Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1